Dr Adrianna Pabian-Sroka

Z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt.: „Orzekanie na rozprawie głównej pod nieobecność oskarżonego a prawo do obrony”, na podstawie której uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Od 2015 r. jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej, uzyskując uprawnienia adwokata (nr wpisu KRA/Adw/3884). Jako adwokat reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz przed organami administracji publicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas odbywania aplikacji adwokackiej, pracując w krakowskich kancelariach adwokackich.

Po odbyciu specjalistycznego szkolenia z mediacji spełniającego standardy Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości została wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie. Zajmowała się wdrażaniem regulacji unijnych dotyczących ochrony danych osobowych w zagranicznych ośrodkach akademickich. Uczestniczka wielu kongresów prawniczych, a także krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Swoje doświadczenie zawodowe i pracę naukową wykorzystuje w pracy z Klientami.

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

  • Ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej studencko – doktoranckiej „Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego”
  • The right to hearing within a reasonable time in cases against Poland before European Court of Human Rights – referat wygłoszony na międzyuczelnianej konferencji prawniczej „Contemporary challenges for international law – human rights protection, combating terrorism and prosecution of international criminals”
Wykaz opublikowanych prac naukowych:
  • Ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu [w:] Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.07.2015 r., red. P. Czarnecki, M. Czerwińska, Warszawa 2015
  • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9 lipca 2015 r., III KK 375/14, Palestra 2016, nr 9
  • Glosa do postanowienia SN z dnia 22 czerwca 2016 r., IV KK 3/16, Przegląd Sądowy 2017, nr 11-12