<strong>… jechałem pod wpływem alkoholu</strong>

… jechałem pod wpływem alkoholu

  • Post author:
  • Post category:Blog

Jazda w stanie nietrzeźwości (w odróżnieniu od „stanu po użyciu alkoholu”) jest występkiem unormowanym w art. 178a § 1 k.k. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo obecność w wydychanym powietrzu wynosi powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. W zależności od stopnia intoksykacji alkoholem, Twój czyn może stanowić przestępstwo lub wykroczenie.

Co grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających?

W razie skazania za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających grozi Ci:

– kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2;

– środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju;

– świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Uwaga! Od 14 marca 2024 r. konsekwencją skazania za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego będzie również przepadek pojazdu, chyba że zawartość alkoholu była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu. Wyłącznie w wyjątkowym wypadku uzasadnionym szczególnymi okolicznościami będzie zachodziła możliwość odstąpienia od przepadku.

Zaostrzenie odpowiedzialności za jazdę pod wpływem alkoholu

Przyjęcie specyficznej recydywy w zakresie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji powoduje zaostrzenie odpowiedzialności karnej kierowcy prowadzącego pojazd pod wpływem alkoholu. Wpływ na obostrzenie kary mają takie okoliczności jak: uprzednie prawomocne skazanie za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.; uprzednie prawomocne skazanie za jedno z wymienionych w art. 178a § 4 k.k. przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

Obostrzenia kary poprzez przyjęcia kwalifikacji prawnej czynu z art. 178a § 4 k.k. można uniknąć w przypadku zatarcia wcześniejszego prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 1 k.k. lub wymienione w art. 178a § 4 k.k.

Jak długo trwa zakaz prowadzenia pojazdów?

Wobec kierowcy skazanego za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lat do maksymalnie 15 lat. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów zostanie orzeczony, jeśli nietrzeźwy kierowca spowodował wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym albo w razie ponownego skazania za jazdę pod wpływem alkoholu. Natomiast zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie kierowania w stanie po użyciu alkoholu wymierza się na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia. Na poczet wymierzonego zakazu zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu. Po orzeczonym zakazie prowadzenia pojazdów sąd przesyła odpis wyroku do właściwego organu, który zobowiązany jest cofnąć uprawnienia do prowadzenia w orzeczonym zakresie.

Czy istnieje możliwość skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

W trakcie prowadzonych przez nas postępowań karnych klienci wielokrotnie pytają o możliwość ubiegania się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. W przypadku skazania za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego skrócenie okresu zakazu jest możliwe jedynie przy dożywotnim jego orzeczeniu. Jeżeli został wobec Ciebie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat i więcej możesz rozważyć ubieganie się o prowadzenie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Jak mogę się bronić?

Twoja sytuacja może zmienić się w zależności od tego, czy doszło do kryminalnych skutków zdarzenia i od okoliczności samej sprawy. Rozróżnienie stanu „nietrzeźwości” i „po użyciu alkoholu” stanowi jednocześnie rozgraniczenie pomiędzy odpowiedzialnością karną a wykroczeniową. Nierzadko dążymy do warunkowego umorzenia postępowania poprzez wykazanie okoliczności przemawiających na korzyść sprawcy. Wybór odpowiedniej strategii obrończej ma istotny wpływ na przebieg postępowania i w rezultacie na samo rozstrzygnięcie.