Kupiłeś samochód z wadą? Sprawdź, jakie uprawnienia Ci przysługują na gruncie nowych przepisów

Kupiłeś samochód z wadą? Sprawdź, jakie uprawnienia Ci przysługują na gruncie nowych przepisów

 • Post author:
 • Post category:Blog

Czego może żądać kupujący w przypadku zakupu wadliwego samochodu?

I. Doprowadzenia samochodu do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę

Samochód zgodny z umową musi m.in.

 • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę.

Sprzedawca ma dokonać naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której konsument poinformował go o wadach pojazdu i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty przewozu, robocizny i materiałów, ponosi sprzedawca.

Kupujący ma udostępnić samochód podlegający naprawie lub wymianie celem doprowadzenia go przez sprzedawcę do stanu zgodnego z umową. Natomiast na sprzedawcy spoczywa obowiązek odbioru pojazdu z miejsca w którym się znajduje, na swój koszt.

II. Obniżenia ceny samochodu albo odstąpienia od umowy

Kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, gdy:

 • sprzedający odmówił doprowadzenia auta do zgodności z umową – ze względu na nadmierne koszty np. przewyższające wartość samochodu albo brak możliwości naprawy np. ze względu na przerobiony numer VIN;
 • sprzedający nie doprowadził pojazdu do zgodności z umową np. nie odebrał samochodu od konsumenta, albo wada nadal występuje, pomimo podjęcia próby jej usunięcia;
 • wada samochodu jest na tyle istotna, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania przez kupującego z uprawnienia naprawy np. w przypadku zakupu kradzionego auta;
 • z oświadczenia sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on auta do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Uwaga! Nowe zasady odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową wprowadzają hierarchię środków ochrony przysługujących konsumentowi.

Jaki jest termin na dochodzenie roszczeń z tytułu wad pojazdu?

 • Okres odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności samochodu z umową

Zgodnie z art. 43c ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, kupujący może realizować swoje uprawnienia z tytułu wad samochodu ujawnionych w ciągu 2 lat od dostarczenia pojazdu.

Uwaga! Na gruncie nowych przepisów sprzedawca nie może skrócić terminu do stwierdzenia wady, nawet gdy samochód jest używany.

Upływ 2-letniego terminu do stwierdzenia wady nie zwalnia sprzedawcy z odpowiedzialności za dostarczenie wadliwego samochodu, jeżeli brak zgodności towaru z umową podstępnie zataił.

 • Okres domniemania istnienia wady zostaje wydłużony do 2 lat!

Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem 2 lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

Oznacza to, że jeżeli konsument stwierdził wadę w pojeździe przed upływem 2 lat od jego dostarczenia wystarczy, że wykaże niezgodność rzeczy sprzedanej z umową i dochowanie 2- letniego terminu. Sprzedawca w celu uniknięcia odpowiedzialności będzie musiał przeprowadzić dowód na brak istnienia wady w chwili wydania samochodu kupującemu.

Uwaga! Nowe przepisy regulujące problematykę rękojmi i gwarancji przy sprzedaży konsumenckiej zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r.

 • Okres przedawnienia roszczeń konsumenckich zostaje wydłużony do 6 lat!

Czy sprzedawca może skutecznie bronić się brakiem wiedzy o usterce?

Nie. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej obciąża go niezależna, czy ponosi w tym zakresie jakąkolwiek winę i bez względu na to, czy wiedział lub mógł wiedzieć o tym, że sprzedawany pojazd jest wadliwy.

Sprzedawca może zwolnić się z odpowiedzialności z tytułu niezgodności samochodu z umową, jeżeli wykaże, że:

 • kupujący, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz
 • kupujący wyraźnie i odrębnie zaakceptował wadę pojazdu.