Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana jest adw. Adrianna Pabian-Sroka prowadządza działalność gospodarczą pod firmą Adrianna Pabian-Sroka Kancelaria Adwokacka, Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 Kraków, NIP 6751745471. Kontakt z Administratorem jest możliwy w formie pisemnej, telefonicznie: 792 544 021 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: adwokat@apabs.pl
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe celem:
  • zawarcia i wykonania zawartej umowy o świadczenie usług prawnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych i wynikających z prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami cywilnoprawnymi, przekazania odpowiedzi na zadane pytania oraz nawiązania i utrzymania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest konieczne w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 4. Przetwarzanie danych w w/w celach nie jest połączone z podejmowaniem na ich podstawie decyzji w sposób zautomatyzowany.
 5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim są one przetwarzane. Dane przetwarzane w celu:
  • zawarcia i wykonania zawartej umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie mogą być przedłużone dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – do czasu przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, a w przypadku osób niebędących klientem kancelarii – przez okres roku od odpowiedzi na zadane pytania lub przedstawienia oferty świadczenia usług prawnych;
  • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres wskazany w przepisach prawnych, w szczególności prawa podatkowego, co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę.
 6. Dane osobowe będą uzyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana, klienta lub kontrahenta. Przetwarzane będą Pani/Pana: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce pracy, uzyskane np. w ramach zawartej umowy, w wyniku zapytania przed zawarciem umowy, jak również pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych np. z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w celu weryfikacji przekazanych przez Państwa danych), ze strony internetowej (w celach kontaktowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, chyba że będzie to niezbędne do wykonania umowy lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, takie jak: dostawcy usług informatycznych, biuro rachunkowe, bank prowadzący obsługę rachunku.
 8. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa UE.
 9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii,
  • do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia , ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, należy skierować żądanie poprzez wiadomość e-mail: adwokat@apabs.pl lub przesłać informację na adres siedziby Administratora.