Prawo karne

Reprezentacja podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym; pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym; obrona oskarżonego w sprawach karnych i karnoskarbowych; obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia; reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym; pomoc pokrzywdzonemu oraz oskarżycielowi prywatnemu.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Rozwody i separacje; władza rodzicielska; ustalenie kontaktów z dziećmi; alimenty; podział majątku. Dążymy do sprawnego zakończenia sporu w sposób, który będzie dla Ciebie najkorzystniejszy.

Prawo pracy

Dochodzenie roszczeń pracowniczych; odwołanie od decyzji ZUS; ochrona pracodawców; sporządzanie opinii prawnych i wewnętrznych aktów prawnych dla zakładów pracy, w tym z zakresu ochrony danych osobowych.

Prawo administracyjne

Reprezentacja przed organami administracji rządowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo konsumenckie

Reprezentujemy interesy konsumentów w dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej i gwarancji, prowadzimy postępowanie reklamacyjne, wspieramy osoby poszkodowane w sporze z nieuczciwym przedsiębiorcą.

Kredyty frankowe

Pomoc osobom poszkodowanym przez nieuczciwe klauzule abuzywne; bezpłatna analiza umowy kredytowej; opracowanie strategii procesowej; unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowienie kredytu; reprezentacja przed bankami i sądem.

Prawo nieruchomości

Naszym celem jest pomoc prawna w rozwiązaniu sytuacji, w której się znalazłeś. Zapewniamy rzetelną analizę stanu prawnego Twojej nieruchomości.

Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku; dział spadku; zachowek; kwestie testamentowe. Pomożemy Ci uregulować sytuację prawną dotyczącą majątku spadkowego po śmierci spadkodawcy. Zapewniamy pełne zaangażowanie w sprawę oraz rzetelne sporządzanie pism procesowych

Prawo autorskie

Sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych, w tym umów wydawniczych i dotyczących artystycznego wykonania; dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

Prawo gospodarcze

Bieżąca obsługa prawna spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, instytucji publicznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji. Pomoc w założeniu działalności gospodarczej; przygotowanie opinii prawnych i projektów uchwał organów osób prawnych; sporządzanie i analiza umów; rejestracja podmiotów w KRS.