Spory sądowe i pozasądowe

Zastępstwo procesowe w sporach sądowych m.in. z zakresu prawa cywilnego, karnego i gospodarczego; reprezentacja na etapie przedsądowym; uczestniczenie w mediacji; reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo karne

Reprezentacja podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym; pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym; obrona oskarżonego w sprawach karnych i karnoskarbowych; obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia; reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym; pomoc pokrzywdzonemu oraz oskarżycielowi prywatnemu.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Rozwody i separacje; władza rodzicielska; ustalenie kontaktów z dziećmi; alimenty; podział majątku.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Dochodzenie roszczeń pracowniczych; odwołanie od decyzji ZUS; ochrona pracodawców; sporządzanie opinii prawnych i wewnętrznych aktów prawnych dla zakładów pracy, w tym z zakresu ochrony danych osobowych.

Prawo administracyjne

Reprezentacja przed organami administracji rządowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Upadłość konsumencka

Analiza sytuacji prawnej; pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej; zastępstwo procesowe w postępowaniu upadłościowym i reprezentacja przed syndykiem.

Kredyty frankowe

Pomoc osobom poszkodowanym przez nieuczciwe klauzule abuzywne; bezpłatna analiza umowy kredytowej; opracowanie strategii procesowej; unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowienie kredytu; reprezentacja przed bankami i sądem.

Prawo cywilne

Odszkodowania; ochrona własności; zniesienie współwłasności; zasiedzenie; najem; dzierżawa; badanie ksiąg wieczystych; sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych.

Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku; dział spadku; zachowek; kwestie testamentowe.

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych, w tym umów wydawniczych i dotyczących artystycznego wykonania; dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

Prawo gospodarcze

Bieżąca obsługa prawna spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, instytucji publicznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji. Pomoc w założeniu działalności gospodarczej; przygotowanie opinii prawnych i projektów uchwał organów osób prawnych; sporządzanie i analiza umów; rejestracja podmiotów w KRS.

RODO

Przygotowanie dokumentacji dla przedsiębiorców i instytucji, w tym regulaminów i polityki prywatności pozostającej w zgodzie z postanowieniami rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych; przedstawienie zaleceń dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych,  szczególności w zakresie opracowanych klauzul informacyjnych.