Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę prawną konsumentów oraz podmiotów gospodarczych, aby postępowały zgodnie z przepisami regulującymi prawa konsumentów. Reprezentujemy interesy konsumentów w dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej i gwarancji, prowadzimy postępowanie reklamacyjne, wspieramy osoby poszkodowane w sporze z nieuczciwym przedsiębiorcą. Zapewniamy reprezentację przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji w zakresie występowania w umowach tzw. klauzul niedozwolonych. Doradzamy firmom zajmującym się sprzedażą internetową i świadczącym usługi na odległość pod kątem spełniania obowiązków wobec konsumentów. Opracowujemy regulaminy i wzorce umowne zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, z uwzględnieniem przepisów RODO.